Onze voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

  • 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes

  • 2.1 Turnet-it is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd.
  • 2.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

  • 3.1 Turnet-it zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  • 3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Turnet-it het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  • 3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Turnet-it aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Turnet-it worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Turnet-it zijn verstrekt, heeft PC Consultance het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  • 3.4 PC Consultance is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Turnet-it is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor Turnet-it kenbaar behoorde te zijn.
  • 3.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Turnet-it de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4. Contractsduur; uitvoeringstermijn

  • 4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
  • 4.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Turnet-it derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

  • 5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
  • 5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Turnet-it  zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
  • 5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Turnet-it de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Turnet-it daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
  • 5.4 In afwijking van lid 3 zal Turnet-it geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het toonbare gevolg is van omstandigheden die aan Turnet-it kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Geheimhouding

  • 6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

  • 7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt PC Consultance zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
  • 7.2 Alle door Turnet-it verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Turnet-it worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
  • 7.3 PC Consultance behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Opzegging

  • 8.1 Beide partijen kunnen te allen tijden de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met reden omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een maand in acht te nemen.
  • 8.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft Turnet-it naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.

Artikel 9. Garantievoorwaarden

  • 9.1 Louter producten van Turnet-it, welke zijn voorzien van de originele fabrieksaangebrachte serienummers, komen in aanmerking voor kosteloze reparatie. Voorwaarde op aanspraak van garantie is dat binnen 12 maanden na datum van aankoop door Turnet-it een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd.
  • 9.2 Uitzondering op artikel 9.1 is wanneer zich binnen 8 dagen na aankoop een ernstige hardwarestoring voordoet alleen dan kan het artikel, na overleg met Turnet-it worden omgeruild voor een artikel van gelijke orde en/of waarde.
  • 9.3 Het terugnemen van artikelen kan alleen wanneer artikel 9.2 hier van toepassing is en onder nadrukkelijk voorbehoud dat het defecte product in originele verpakking, compleet en onbeschadigd wordt geretourneerd.
  • 9.4 Op terugname van artikelen waarop artikelen 9.1, 9.2 of 9.3 niet van toepassing zijn, worden louter, na overleg al dan niet akkoord door Turnet-it, ingenomen. Met deze inname wordt een re-stock fee* van minimaal 7% van de aankoopprijs gerekend.
  • 9.5 Bij producten van derden is Turnet-it tot geen verdere garantie gehouden dan die welke deze van diens leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
  • 9.6 Bij reparatie en/of vervanging zal het garantietermijn vanaf de eerste aankoopdatum niet opnieuw lopen. Op de door ons verzorgde reparaties wordt een garantietermijn gehanteerd van maximaal 2 maanden, tenzij de leverancier dit termijn nadrukkelijk verlengd.
  • 9.7 Turnet-it verleent bij het leveren van goederen standaard een zogenaamde \’carry-in\’ *- garantie op fabricage- en/of materiaalfouten, uitzondering hierop zijn optische datalezers (DVD en CD-rom spelers), toetsenborden, muizen, joysticks, batterijen en accu\’s van draagbare computers, (laptops), evenals verbruiksmaterialen zoals papier, toner, cartridges en inktlinten, verwisselbare informatiedragers zoals CD-Roms, DVD-Roms, backup-tapes en andere datadragers.
  • *carry-in garantie houdt in, dat de klant het geleverde (met uitzondering van de in artikel 9.7 omschreven uitzonderingen) zelf ter reparatie aanbiedt aan Turnet-it. Als de klant gebruik wil maken van haar / zijn carry-in garantie, dient deze in de originele verpakking vergezeld van een aankoopbewijs, typenummer en schrijven met een klachtomschrijving. Onder deze zg. Carry-In garantie valt niet: herstel en installatie van software en/of databestanden, immateriële- of gevolgschade, schade aan overige computersystemen of randapparatuur. De \’carry-in\’ garantie vervalt als: het serienummer achterop het artikel is verwijderd of gewijzigd.
  • 9.8 Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, dan wel het zelf wijzigingen of repareren van artikelen, het gebruik van artikelen voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn bestemd, ofwel deze op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden met inachtneming van beschadiging door inwerking van vocht of andere onheilen welke buiten de directe invloedssfeer of het redelijke aanspraak van Turnet-it liggen komt de geldende garantie per direct te vervallen.
  • 9.9 Op de door PC Consultance verkochte diensten en/of artikelen, zullen de garantievormen of uitingen zich nimmer strekken tot het vergoeden van (on)kosten door geleden schade van cliënten welke deze hebben opgelopen doordat deze diensten en/of artikelen niet, al dan niet tijdig, tot hun beschikking stonden.
  • 9.10 Turnet-it is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel (nr: 9) bepaald.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

  • 10.1 Turnet-it is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van verlies van enige data welke vastgelegd is op magnetische en of andere informatiedragers. Wel wordt er indien gewenst van tevoren een back-up gemaakt van de dat. Hierbij heeft Turnet-it en haar werknemers geen enkele aansprakelijkheid voor enige immateriële schade of gevolgschade hoe dan ook ontstaan aan derden, zulks ongeacht de oorzaak. Ditgeen is van kracht op zowel artikelen als de (al dan niet online) diensten van Turnet-it.
  • 10.2 Turnet-it heeft nimmer aansprakelijkheid op, al dan niet door ons uitgevoerde of geïnstalleerde, software, patches, bugfixes, hotfixes, servicepacks en andere hieruit voorvloeiende schade of problemen bij het gebruik hiervan.
  • 10.3 De cliënt vrijwaart Turnet-it en diens werknemers tegen alle aansprakelijkheid en schade inzake het gebruik van illegale software, of andere artikelen van welke derden deze aanspraak geldend zouden kunnen maken.
  • 10.4 De aansprakelijkheid van Turnet-it blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Turnet-it de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
  • 10.5 De cliënt vrijwaart Turnet-it en diens werknemers tegen alle aansprakelijkheid en schade bij gebruik of afname van een van onze diensten of producten, tenzij hier verwijtbare nalatigheid aantoonbaar kan worden gemaakt.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

  • 11.1 De vorderingen van Turnet-it op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  • – indien na het sluiten van de overeenkomst aan Turnet-it ter kennis gekomen omstandigheden Turnet-it goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • – indien Turnet-it de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
  • – indien de mogelijkheden tot uitvoering/levering van een product na het sluiten van een overeenkomst volledig zijn uitgeput, en/of welke beïnvloedt worden door derden en/of overmacht door externe omstandigheden.
  • – indien producten de/een werking(en) beïnvloeden van een overeenkomst die niet is/zijn gefabriceerd door Turnet-it.
  • 11.2 In de hierboven genoemde gevallen is Turnet-it bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Turnet-it schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Gebreken en klachttermijnen

  • 12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen zeven dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Turnet-it.
  • 12.2 Indien een klacht gegrond is zal Turnet-it de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 13. Honorarium

  • 13.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.
  • 13.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
  • 13.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Turnet-it, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
  • 13.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
  • 13.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Artikel 14. Betaling

  • 14.1 Betaling dient te geschieden binnen 7 werkdagen na factuurdatum. Na dit termijn wordt er kosteloos schriftelijk of via e-mail een herinnering verstuurd, wanneer het complete honorarium dan niet binnen 72 uur voldaan is dan wordt er bij de aanmaning een administratietoeslag berekend van € 32.50.- Indien dit bedrag dan niet binnen 48 uur is voldaan
  • 14.2 Na het versturen van de eerste aanmaning is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 5% per maand.
  • 14.3 Turnet-it  is gemachtigd onherroepelijk elke vorm van dienstverlening te staken indien klant na de betalingsherinnering niet betaalt.
  • 14.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
  • 14.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  • 14.6 Turnet-it is gemachtigd te allen tijde een voorschot te vragen op eventuele te maken kosten of uitvoering van het te overeengekomen product.
  • 14.7 Turnet-it is gemachtigd te allen tijde voor, tijdens, of na de door Turnet-it geleverde diensten het honorarium direct per pin of á contant te laten voldoen.
  • 14.8 Bij bedragen tot € 250.- exclusief b.t.w is het gebruikelijk contant te betalen, indien cliënt dit niet kan of wilt, zullen er administratieve kosten worden verhaald bij de facturering van € 15.00 exclusief b.t.w.
  • 14.9 Turnet-it is gemachtigd na aflevering van goederen en/of uitvoering van diensten het verschuldigde honorarium te incasseren indien opdrachtgever een incassocontract ondertekend en overlegd heeft aan PC Consultance, een kopie van dit contract is in bezit van Turnet-it voor de eerste incassering.
  • 14.10 Het opzeggen van de incasso-overeenkomst kent geen termijn doch geschiedt dit alleen schriftelijk en ondergetekend door een ondertekeningsgemachtigde.

Artikel 15. Gemaakte kosten

  • 15.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 16. Overmacht

  • 16.1 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Turnet-it opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen doorTurnet-it niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beiden partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  • 16.2 Indien Turnet-it bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Turnet-it gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geld echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Toepasselijk recht

  • 17.1 Op elke overeenkomst tussen Turnet-iten de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel